Python 按照字典值对字典进行排序

 • 方法一:

  >>> xs = {'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'd': 1}
  >>> sorted(xs.items(), key=lambda item: item[1])
  [('d', 1), ('c', 2), ('b', 3), ('a', 4)]
 • 方法二:
  >>> xs = {'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'd': 1}
  >>> import operator
  >>> sorted(xs.items(), key=operator.itemgetter(1))
  [('d', 1), ('c', 2), ('b', 3), ('a', 4)]

本文章首发在 PythonCaff

让所有的 痛苦绝望失利不满 都成为奋斗的动力,拥有选择的权利。